Genel Terimler

Load cell Yük Hücresi
Yerçekimi ivmesi altında üzerine herhangi bir kütle konulduğunda bu kütlenin etkisini bir elektrik sinyali olarak çıktılayan ve kütle üzerinden alındığında eski konum ve değerine gelen kuvvet dönüştürücülerine load cell adı verilir.

Basma yönünde yükleme
Load cell’e basma yönünde yük uygulamaktır.

co

Çekme yönünde yükleme
Load cell’e çekme yönünde yük uygulamaktır.

te

Doğruluk sınıfı
Aynı doğruluk şartlarına tabi olan load cell’lerin sınıfı

A B

C D

Nem sembolü
Bir load cell’in hangi nem şartları altında test edildiğini ifade eden sembol.

NH

SH

CH

Load cell ailesi

Tip değerlendirme veya model onayı için load cell aileleri oluşturulur. Şöyle ki;
-Load cell gövde malzemesine göre (çelik, paslanmaz çelik, alüminyum gibi)
-Kullanılan ölçme tekniğine göre (Metal üzerine strain gage uygulaması gibi)
-Aynı yapıda imal edilenler (Şekil, sızdırmazlık, montaj şekli, imalat metodu gibi)
-Aynı özelliklere sahip olanlar (çıkış sinyali, giriş direnci, besleme gerilimi, kablo detayları gibi)
-Yukarıdaki örneklerle sınırlandırılmadan bir ya da daha fazla load cell grubu load cell ailelerini oluştururlar.

Load cell grubu
Load cell grupları aynı aile içerisindeki özdeş metrolojik özelliklere sahip load cell’lerden oluşur. (örneğin sınıfı, n max, çalışma sıcaklık aralığı v.s.)

Load cell ölçme aralığı
Bu aralıkta yapılan ölçümlerin hatası, ölçüm sonucunu “izin verilen en büyük hatadan (İVH)” daha fazla etkilememelidir.

Load cell çıkışı
Bir Load cell’in ölçülen kütle miktarını dönüştürdüğü ölçülebilir başka bir nicelik.

Load cell doğrulama sabiti (bölüntü)
Doğruluk sınıflandırma testindeki bir load cell’in ölçüm sonuçları değerlendirilirken kullanılan kütle miktarının değeri.

v

Maksimum Kapasite
Bir load cell’e yüklendiğinde İVH’den büyük hataya sebep olmayan en büyük kütle miktarı. Emax

Load cell doğrulama sabiti sayısı
Yapılan ölçme sonuçlarındaki hatalar İVH’den büyük olmayacak şekilde Load cell ölçme aralığının bölünebildiği en büyük sayı değeridir. nmax

Minimum yük
Bir load cell’e yüklendiğinde İVH’den büyük hataya sebep olmayan en küçük kütle miktarı.

Emin

Minimum yük dönüş değeri Yük uygulanmadan önce ve yük uygulandıktan sonra load cell’in minimum yükteki çıkış işaretinde meydana gelen değişim miktarı. DR

Minimum doğrulama sabiti (bölüntü) Load cell ölçme aralığının bölünebildiği Load cell doğrulama sabitinin (kütle) en küçük değeri. vmin Doğrulama sabiti sayısı Load cell ölçme aralığının doğrulama sabitine oranıdır. n Bağıl DR veya Z değeri Maksimum kapasite Emax’ın minimum yük dönüş değeri DR’nin iki katına oranıdır. Bu oran çok bölüntülü tartı aletlerini tanımlarken kullanılır. Z Bağıl vmin veya Y değeri Maksimum kapasite Emax’ın minimum doğrulama sabitine oranıdır. Bu oran load cell kapasitesinden bağımsız olarak load cell’in çözünürlüğünü tanımlamada kullanılır. Y Güvenli yükleme sınırı (Elim) Load cell’e uygulandığında performansında kalıcı bir kaymaya (değişmeye) sebep olmayan maksimum yük miktarı. Elim Sürünme etkisi Bütün çevresel şartlar ve değişkenler sabit tutulmak kaydıyla load cell üzerine uygulanan sabit yüke karşı load cell çıkışının zamanla değişimidir. Histeresis Hatası Minimum test yükünden maksimum test yüküne kadar tedricen artan ve azalan yükleme test sonuçlarında aynı yüke denk düşen load cell çıkış sinyalindeki değişim histeresis hatasıdır. Load cell Hatası Load cell ölçüm sonuçları ile ölçülen büyüklüğün (uygulanan kuvvetin kütle olarak ifadesi) gerçek değeri arasındaki farktır. İzin verilen en büyük hata (İVH) Bir load cell için OIML R60’a göre izin verilen en büyük hata değeridir. Doğrusallıktan sapma hatası Tedricen artan yüklerdeki load cell çıkış sinyalinin gerçek yük değerine göre sapma miktarıdır. Tekrarlanabilirlik Test esnasında bütün çevresel şartlar ve değişkenler sabit tutulmak kaydıyla Load cell’e birçok kez aynı yöntemle uygulanan eş yüklere karşı verdiği başarılı ölçüm sonuçlarıdır. Tekrarlanabilirlik Hatası Test esnasında bütün çevresel şartlar ve değişkenler sabit tutulmak kaydıyla Load cell’e birçok kez aynı yöntemle uygulanan eş yüklere karşı load cell çıkış sinyalindeki en büyük fark miktarıdır. Hassasiyet Load cell üzerine uygulanan yükteki değişim miktarına karşı load cell çıkış sinyalindeki değişim miktarının oranıdır. Sıcaklığın sıfıra etkisi Load cell üzerinde minimum yük varken çıkış işaretinin ortamın sıcaklık değişimine karşı gösterdiği değişim miktarıdır. Sıcaklığın hassasiyete etkisi Load cell hassasiyetinin ortam sıcaklığına bağlı olarak değişimidir.

GALERİ