Doğruluk Tanımlaması Nedir?

CHECKWEIGHER' DA DOĞRULUK TANIMLAMASI NEDİR?
Bir terazinin doğruluğunu oluşturan Lineerlik Ve Tekrarlanabilirlik CheckWeigher’in başarısını hesaplamak için kullanılan en önemli parametrelerdir. Lineerlik CheckWeigher’in bir test yükünü terazi üzerinde her seferinde tarttığında yükün gerçek ağırlık değerine ne kadar yakın olduğunun ifadesidir. Gerçek ağırlık değeri ile gösterilen ağırlık değeri arasındaki fark hata olarak ifade edilir. Daha az hata sistemin daha lineer olması anlamına gelir. Ortalama hata paketin gerçek ağırlığı ile gösterilen ağırlık değeri arasındaki farkın ortalaması şeklinde tanımlanır. LoadCell’in gerçek lineerliği ile bizim kullandığımız lineerlik parametresi arasında farklar vardır. Tekrarlanabilirlik standart sapma ile hesaplanır. CheckWeigher standart sapması , belirli bir ürünün defalarca yapılan tartım işleminden hesaplanan ağırlık değişimi olarak tanımlanır.Daha küçük bir standart sapma CheckWeigher için daha iyi bir tekrarlanabilirlik ya da hassasiyet anlamına gelecektir. Grafik 0-3 terazi sonuçlarını bir hedefle karşılaştırmaktadır. Her bir nokta belirli bir ürünün tartımını sembolize etmektedir. Bir ürün ile 4 adet CheckWeigher’i her birinde 5 kez tartarak test ettiğinizi düşünün. Aşağıdaki diyagramda gösterilen hedefin merkezi kalibre edilmiş bir terazide yapılan statik ölçümlerin statik değerlerini ifade etmektedir. Bir numaralı CheckWeigher ne tekrarlanabilir ne de lineer değildir ve ağırlık değeri çok dağılmıştır. İkinci CheckWeigher lineerdir fakat tekrarlanabilir değildir. Ağırlık değerleri hedefin etrafında toplanmıştır ancak birbirlerinden çok farklı değerler içermektedir. Üçüncü CheckWeigher tekrarlanabilirdir ancak lineer değildir. Bütün ağırlıklar birbirine yakındır ancak hedef değerden uzaktırlar. Dördüncü CheckWeigher ise lineerdir ve tekrarlanabilirdir. Dördüncü hedefte görüldüğü üzere ağırlıklar hedef değerin etrafında toplanmışlardır ve birbirlerine de oldukça yakındır. Grafik 0–2 Hedefe Doğru Yapılan Denemelerin Doğrulukları

CHECKWEIGHER’İN DOĞRULUĞU
CheckWeigher üreticilerinin checkweigher doğruluğundan kastettikleri şey genellikle checkweigher’in lineerliği değil, tekrarlanabilirliğidir. CheckWeigher kolaylıkla lineer hataları engeller. CheckWeigher doğruluğunu nasıl belirleriz? CheckWeigher kontrolü her bir ürünün mevcut bölge(Zone) limitlerindeki ağırlık sınırları içerisinde olup olmadığını karşılaştırır. Her bir bölge sınırında ve hedef değerinde eğer CheckWeigher bölge limitlerinin üzerindeki ürünleri hassas bir şekilde ayırabiliyorsa ideal şekilde çalışıyor demektir. Ne yazık ki, daha sonra tanımlanacak olan çevresel ve makinesel faktörlerden dolayı bunun başarılması zordur. Küçük bir ağırlık bölgesi belirlemek yerine paketin sınıflandırılabilmesi için üst limitlerinin ve alt limitlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Belirsiz olan bölgeler grafik 0-4 ‘de tanımlanmıştır. CheckWeigher’in doğruluğu ağırlık bölgelerinin sınırlarında çok kritiktir. Grafik 0- 4’de tanımlandığı üzere 110 gr.’lık bir ürünün CheckWeigher ‘den geçişini düşünün. Siyah bölge 110 gr.’lık ürün için CheckWeigher’in normal dağılım eğrisini göstermektedir. Grafik 110 gr.’lık ürünün %95’inin 109.8gr. ile 110.2 gr arasında sınıflandırıldığını göstermektedir.Ürünlerin %95’indeki değişim oranı(2 standart sapmada) ± 0.2 gr. Dır. Ürünlerin %99,7’si 109,7 gr. İle 110,3 gr. arasındadır.110 gr. lık üründeki değişim ya da doğruluk 2’inci ve 3’üncü bölgelerde sınıflandırılmış ve gösterilmiştir. CheckWeigher doğruluğu, tek bir ürünün defalarca CheckWeigher’ den geçirilmesi ile elde edilen değerlerin standart sapması olarak tanımlanır. Bu CheckWeigher’in değişebilirliği ya da hassasiyetidir.

CheckWeigher Doğruluğuna Yakından Bir Bakış CheckWeigher ölçüm değeri tek bir paketin tekrarlanan tartım işlemlerinde küçük miktarlarda değişim gösterecektir. CheckWeigher’in kendi değişimi bir üründen diğerine gerçek ağırlık değerinde meydana gelen değişimden bağımsızdır. Örneğin grafik 0-4’de, 110gr.lık bir üründeki CheckWeigher ölçüm değerlerinin değişimi frekans histogramı olarak çizilmiştir. Gerçek ağırlık değeri 100 gramdan 130 grama kadar değişiklik gösterebilir fakat CheckWeigher’den ölçülen değer herhangi bir ürün için sadece 0,6 grama kadar olabilir. Statik terazilerden farklı olarak CheckWeigher üzerindeki paket ve terazilerde birçok değişkenden kaynaklanan dinamik kuvvetler bulunmaktadır. Bu kuvvetlerden dolayı CheckWeigher doğruluğunu, yüksek hassasiyet dengesinde başarabilmek mümkün değildir. CheckWeigher’in etrafındaki çevresel etkileri düşünün.1 dk.’ da yüzlerce paket kadar hızlı bir şekilde sürekli olarak terazinin üzerine girmekte ve çıkmaktadır. Evinizdeki banyoda terazinin üzerinde tartılmanızı düşünün. Terazinin üzerine çıkın değer dursun ve değeri okuyun.Şimdi terazinin etrafında koşun ve hareket ederken üzerinden geçin.Terazi üzerindeki değerin değiştiğinin göreceksiniz dimi ?

CheckWeigher tartım hücreleri çok kısa geri gelme zamanına(Sıfıra Gelme) sahiptir fakat paketler hareket ederken hiç durmadıkları için terazi hiçbir zaman sıfırına gelmez. Üreticilerin çoğu ihtiyaçlarınıza uygun doğruluk aralıklarında ürünler sunarlar. Doğruluk fiyat olarak karşınıza çıkar. CheckWeigher’den daha iyi bir doğruluk alabilmeniz için makine uygulamasının esnekliği ya da makinenin fiziksel özelliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Daha yüksek hassasiyet sistemi daha pahalıya mal olabilir ancak uzun vadede çok daha fazlasını ürün, parça ve iş gücü kayıplarını azaltarak sizlere kazandırır. Daha küçük hassasiyetli bir CheckWeigher uzun süreli çalışmada daha fazla kayba sebebiyet verebilir.

CHECKWEIGHER’İN DOĞRULUĞUNU TEST EDERKEN
CheckWeigher’ in doğruluğunu test etmenin en kolay yolu belirli bir ürünü önce sabit terazide tartmak sonra da birçok defa CheckWeigher üzerinden geçirerek değerleri kaydetmektir. Bu değerleri kullanarak ortalamayı ve standart sapmayı hesaplayın. CheckWeigher doğruluğu ortalamadan ± 1,2 ya da 3 standart sapma(Sigma) olarak tanımlanabilir. Bu kitapta doğruluğu ortalama değerden 2 standart sapmada ifade edeceğiz. Tablo 2 aynı CheckWeigher’in doğruluğunu ± 1,2 ve 3 standart sapma (Sigma) referans olmak üzere 6 farklı durum için ifade edilmiştir. Bir ürünün ortalama hatası basitçe CheckWeigher tarafından hesaplanan ortalama ağırlık değeri ile gerçek ağırlık değeri arasındaki kesin fark değerine eşittir.

AĞIRLIK VE HESAPLAMALAR PRENSİPLERİ Ağırlıklar ve ölçümlerin prensipleri terazilerin çözünürlüğünü ya da algılayabildikleri bölüntü sayısını temel alırlar. Bu da indikatör tarafından gösterilebilecek en küçük değişim miktarı olarak ifade edilir. Dinamik CheckWeigher’da çözünürlük ve doğruluk arasında bir ilişki(Korelasyon) yoktur. Örnek:10.000 bölüntü sayılı bir terazi i, 500gr.’lık paketi 0,05 gr. Artış adımları ile tartabilir ve maksimum izin verilebilir hata 0,125 gr. olur. Makul statik şartlar altında aynı yükten birkaç tartım sonunda sonuçlar elde edilir.

GALERİ